Integritetspolicy

Integritetspolicy Nostalgihuset Antikt & Retro

Denna integritetspolicy beskriver den personuppgiftsbehandling för vilken Nostalgihuset Antikt & Retro, 590603-XXXX-00002, Mörlundavägen 7, 572 73 Kristdala (”Nostalgihuset Antikt & Retro”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig och är tillämplig på den personuppgiftsbehandling som sker i samband med ditt val att du väljer att betala för de produkter och/eller tjänster som du köper från oss genom en betalningslänk som tillhandahålls per e-post, SMS eller annat kommunikationsverktyg.

Nedan beskrivs vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål, och även vilka val som du har.

Personuppgifter behandlade av oss

Vi behandlar bara personuppgifter som vi får tillgång till i samband med ditt val att betala för de produkter och/eller tjänster som du köper från oss genom en betalningslänk som tillhandahålls per e-post, SMS eller annat kommunikationsverktyg.

Vi är personuppgiftsansvariga för sådana personuppgifter som du frivilligt väljer att lämna i det fritextfält som visas för dig i samband med att du väljer att betala genom iZettles betalningstjänster. Det betyder att vi kan komma att behandla sådana kategorier av personuppgifter såsom ditt namn men också information om dina köp.

Hur vi använder personuppgifter (ändamål med behandlingen) och laglig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig)

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter, för att fullgöra relevanta avtal med dig och för att i övrigt administrera vår affärsrelation med dig. Den lagliga grund som vi lutar oss på är fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse och berättigat intresse.

Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för annat ändamål än som framgår av denna integritetspolicy, om vi inte har informerat dig innan vi påbörjar en behandling för nytt ändamål eller ett ändamål som är förenligt med det ändamål för vilket vi samlade in personuppgifter, allt i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler.

Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och vi har implementerat lämpliga säkerhetsåtgärder förenliga med lokala informationssäkerhetskrav för att förhindra att dina personuppgifter missbrukas, sprids, förloras, förändras, förstörs eller att obehörig part får tillgång till dina personuppgifter.

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för en längre period än som är nödvändig för att uppfylla det ändamål för vilket de behandlas och som framgår av denna Integritetspolicy. Dina personuppgifter kommer därefter anonymiseras eller raderas. Vi kommer enbart att behålla dina personuppgifter för att vi ska kunna hantera den utställda betalningslänken och följa tillämplig lag.

Vi utför ingen sådan behandling som kan klassificeras som automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripen profilering, under Dataskyddsförordningen som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande rad påverkar dig.

Tredje parter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer (t.ex. de som lagrar dina personuppgifter eller skickar ut e-post för vår räkning) i samband med behandling för de syften som beskrivs ovan. Detta kommer att göras konfidentiellt och i enlighet med lokal tillämplig lagstiftning.

Vi behandlar inte personuppgifter som vi fått tillgång till från tredje parter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med iZettle AB (publ), Regeringsgatan 59, 111 56, Stockholm, Sverige i dess egenskap av personuppgiftsansvarig.

I de fall vi delar dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden delar vi enbart personuppgifterna för ändamål som är förenliga med de ändamål som vi har samlat in personuppgifterna för.

Överföring till tredje land

Vissa tjänsteleverantörer som vi använder kan finnas i länder utanför EES, inklusive USA. I vissa sådana länder kan dataskyddslagar som säkerställer samma nivå av skydd som säkerställs i ditt land saknas.

Vi kommer emellertid se till att de uppgifter som överförs hålls säkra samt att lämpliga säkerhetsåtgärder finns på plats som säkerställer ett adekvat skydd och vi kommer att följa tillämpliga lag avseende sådan överföring.

Om vi säljer hela eller delar av vår verksamhet, eller säljer eller överför våra tillgångar, inklusive försäljning med anledning av en konkurs eller annars blir föremål för en fusion eller verksamhetsövergång, äger vi rätt att överföra dina personuppgifter till sådan tredje part som en del av sådan transaktion.

Dina val

Nedan kan du läsa mer om dina rättigheter.

Vänligen notera att om du ber oss att radera, blockera, begränsa, överföra eller om du väljer att motsätta dig vidare behandling av dina personuppgifter såsom beskrivs i denna Integritetspolicy kan det innebära att vi inte längre kan tillhandahålla de produkter och tjänster som du efterfrågar.

Vänligen notera att det finns undantag till rättigheterna nedan, vilket innebär att tillgång kan komma att nekas t.ex. i de fall vi är lagligen förhindrade att göra personuppgifterna tillgängliga.

Tillhandahållandet av personuppgifter i samband med att du väljer att genom betalningslänk är alltid frivilligt.

Om du har några frågor gällande denna integritetspolicy är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 070-259 06 03 eller mejl maria@nostalgihuset.se. Vi kan komma att fortsätta behandla dina personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Rätt till information

Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar personuppgifter om dig. Vi gör det genom denna Integritetspolicy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till den information som vi har om dig. Det betyder att du har rätt att få information om huruvida vi behandlar personuppgifter om dig. Om du vill få tillgång till dina personuppgifter kan du antingen skicka oss ett brev och posta det till följande adress: Nostalgihuset Antikt & Retro, Mörlundavägen 7, 572 73 Kristdala eller kontakta oss direkt på telefon 070-259 06 03 eller mejl maria@nostalgihuset.se. För att vi ska kunna identifiera dig är vi tacksamma om du kan tillhandahålla tillräcklig information.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse eller radering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering av dina personuppgifter

Du har rätt till radering om:

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på
 • annat sätt behandlats (och det inte längre föreligger någon ny laglig grund)
 • din särskilda situation ger dig rätt att motsätta behandlingen som grundar sig på berättigat intresse och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen,
 • grunden för behandlingen är samtycke och du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen,
 • personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt,
 • det föreligger en rättslig förpliktelse för oss att radera personuppgifterna.

Om du vill be oss att radera dina personuppgifter vänligen kontakta oss på telefon 070-259 06 03 eller mejl maria@nostalgihuset.se.

Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om: •personuppgifterna som vi har om dig är inkorrekta,

 • behandlingen är olaglig och du kräver att vi istället begränsar behandlingen av personuppgifterna istället för att radera dessa,
 • vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du fortfarande behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, eller
 • du har invänt mot behandlingen och åberopar att vårt berättigade intresse är ogiltigt och inväntar att vi ska kontrollera sådan invändning.

Rätt att göra invändning beträffande dina personuppgifter

När vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter är berättigat intresse har du rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter om:

 • du kan visa att ditt berättigade intresse, rättigheter och friheter beträffande dina personuppgifter väger tyngre än vårt intresse att behandla dina personuppgifter, eller
 • vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inkluderande profilering.

Det betyder att vi måste upphöra med behandlingen om vi inte kan

 • påvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller
 • påvisa att vi måste ha personuppgifterna för fastställande, utövande och försvar av rättsliga anspråk.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet:

 • avseende personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som rör dig, och
 • om den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är fullgörande av avtal eller samtycke.

Vi kommer att skicka en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligen förekommande och maskinläsbart format till dig eller/och den person/organisation som du angett, i de fall det är tekniskt möjligt och i de fall ditt utövande av denna rättighet inte negativt påverkar andras rättigheter och friheter.

Kontakta oss eller dataskyddsmyndighet

Tveka inte att höra av dig till oss på telefon 070-259 06 03 eller mejl maria@nostalgihuset.se om du har några frågor om den behandling som framgår av denna integritetspolicy.

Inom EES kan du också framföra ett klagomål till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se or Box 8114, 104 20 Stockholm, Sweden, telefonnummer +46 08-657 61 00.

Du kan också utkräva dina rättigheter genom lokal domstol om du anser att dina rättigheter har blivit kränkta.


Din personliga integritet är viktig för oss.

Nostalgihuset Antikt & Retro använder iZettle e-commerce. iZettle har en sekretesspolicy som förklarar hur de behandlar dina personuppgifter och vad de gör för att se till att din personliga integritet skyddas.

Vi uppmanar dig att läsa denna Integritetspolicy så att du kan göra informerade val!


Policy för cookies

Här finns information om hur vi använder cookies för att mäta, testa och anpassa vår webbplats och tjänst för ökad användarvänlighet.